Målsætning

Målsætning 2010 - 2012

A. Politisk målsætning.

¤ Skærbæk Boligforenings formål er, at bygge og administrere boliger til en omkostnings bestemt leje i Tønder Kommune.

 • Boligerne må som hovedregel være udformet således, at de kan bruges af alle samfundsgrupper.
 • Kvalitet og effektivitet skal være fundamentet i den daglige administration og i nybyggeriet.
 • Boligorganisationen skal være en troværdig og loyal samarbejdspartner i forhold til samarbejdende kommune ved løsning af boligsociale opgaver.
 • Boligorganisationen skal fremme samarbejdet med andre boligorganisationer, såfremt dette kan vurderes at være til fordel for beboerne.

¤ Der skal til stadighed være overvejelser om grundanskaffelser.

 • Køb
 • Option

¤ Der skal foreligge en behovsvurdering før igangsættelse af nybyggeri.

¤ Alle projekter skal ledsages af totaløkonomiske vurderinger.

 • Anskaffelsessum/kvalitet/drift.

¤ Alle projekter skal ledsages af vurderinger af ressourceforbrug.

 • Vand
 • El
 • Varme
 • Renovation 

¤ Ved alle projekter (nybyggeri- og renoveringsprojekter) skal der forsøges at give de kommende beboere valgmuligheder, der som minimum bør omfatte:

 • Farvevalg
 • Valg af inventar
 • Valgmulighederne skal kunne rummes indenfor projektets økonomiske rammer 

B. Byfornyelse.

¤ Der skal ske løbende overvejelser om køb af private ejendomme til byfornyelse og almen brug.

C. Renovering. 

¤ Beboerne skal inddrages i alle renoveringsprojekter.

 • Alle renoveringsprojekter skal ledsages af en tilstandsvurdering.
 • Alle renoveringsprojekter skal ledsages af en behovsvurdering.
 • Alle boliger skal være af tidssvarende standard.
 • Beboeres råderet over egen bolig og mulighed for individuelle boligforbedringer skal fremmes. 

D. Udlejning.

¤ Boligerne udlejes i henhold til venteliste. Der tilstræbes og arbejdes hen imod en løbende debat med Tønder Kommune omkring:

 • Vurdering af beboersammensætning.
 • Den kommunale anvisningsret.
 • Med passende mellemrum gennemgås foreningens udlejningspolitik, således at de valgmuligheder, lovgivningen levner plads til, er tilpasset det aktuelle behov.

E. Miljø.

¤ Sprøjtemidler og miljø.

 • Skærbæk Boligforening har en målsætning om ikke at bruge pesticider ved renholdelse af fællesarealer, stier og P. arealer. 
  På sigt laves planlægning for drift af grønne områder i de enkelte afdelinger.
 • Boligforeningen tager sit fulde ansvar for at medvirke til, at beboerne ikke har et unødvendigt ressourceforbrug.

¤ Beboermiljø og beboerundersøgelser.

 • Skærbæk Boligforening udvikler metoder til at undersøge beboernes krav og ønsker i samarbejde med DALBO a.m.b.a.

F. Pressestrategi/informationsformidling.

 • Skærbæk Boligforening vil være åben overfor pressen og sørge for information omkring nye tiltag samt emner der i øvrigt kan have interesse for vore omgivelser.
 • Opdateret hjemmeside giver aktuel information.

G. Afdelinger og demokrati.

 • Boligforeningen vil løbende gøre en indsats for at styrke beboerdemokratiet.
 • Boligforeningen tilbyder interne eller eksterne kurser til afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som minimum indenfor emnerne:
  - introduktion til beboerdemokrati.
  - budget og regnskab.
 • Boligforeningen afholder min. et årligt fællesmøde for afdelingsbestyrelser.

H. Medarbejdere/personale.

¤ Skærbæk Boligforening udarbejder en politik for uddannelse af personale, der sikrer, at medarbejdere ansat i boligorganisationen kan medvirke til gennemførelsen af boligforeningens målsætning.

 • Personalet skal tilbydes uddannelse, der sikrer faglig og personlig udvikling til gavn for en engageret indsats omkring den daglige drift og udviklingen inden for den almene boligsektor.
 • Såfremt anvendelse af sprøjtemidler finder sted, skal det ske af hertil uddannet personale.

I. Økonomi.

¤ Administrationsselskabet DALBO a.m.b.a. opkræver administrationsbidrag hos boligforeningen, opdelt i faste og variable ydelser i henhold til prisblad.

 • I forbindelse med budgetbehandling tages stilling til fordeling af administrationsbidrag fra afdelinger.
 • I forbindelse med budgetlægning skal der ske en kritisk vurdering af omkostningsniveau med det formål, at minimere afdelingernes udgifter til administration.
 • Afdelingers midler i fælles formueforvaltning forrentes bedst muligt med lavest mulig risiko.

J. Organisationsbestyrelsen.

¤ Bestyrelsesmedlemmerne skal til afdelingsmøderne give en status i forhold til målsætningsprogrammet.

¤ Bestyrelsesmedlemmerne skal være til rådighed for afdelingsbestyrelserne i deres mødeaktivitet.

¤ Bestyrelsen sikrer, at der før den årlige generalforsamling sker en statusvurdering og en justering af målsætningsprogrammet.

¤ Bestyrelsen skal arbejde for at fastholde og udbygge samarbejdet med relevante Boligorganisationer, efter godkendelse af generalforsamlingen.

Skærbæk, den 23. august 2011